Bilkalkyler


Autonets bilkalkyler är framtagna tillsammans med Ynnor AB, för att bistå med vägledande ekonomiskt underlag för att fatta rätt beslut om företagets vagnpark. Och som ekonomisk gudie för tjänstebilsförare. Genom att välja bil från bildatabasen får användaren på ett smidigt sätt grundläggande underlag för sin beräkning. Kalkylerna kan på olika sätt anpassas utifrån användarens unika önskemål, exempelvis genom att begränsa urvalet av bilmärken och modeller, helt frikoppla kalkylen från bildatabasen eller renodla det presenterade resultatet.


Innehavskostnad (TCO*)

Räkna ut hur mycket bilen kostar egentligen. TCO-kalkylen är standardiserad och inkluderar samtliga fasta och rörliga kostnader kopplade till bilinnehavet vid finansiell leasing. Det gör TCO-kalkylen överskådlig och ger förutsättningar för att enkelt kunna jämföra kostnaderna för olika bilar med varandra. Kalkylen beräknar TCO för alla bilar som är aktuella på nybilsmarknaden. De flesta värden i TCO-kalkylen fylls i automatiskt, men de går att ändra av användaren. Andra värden, exempelvis priset på extrautrustning, fylls i av användaren. Kostnaderna för exempelvis service och reparation, däck och bränsle hämtas från bildatabasen.

De redovisas i resultatet, som totalkostnad under innehavstiden, och användaren kan inte ändra dessa parametrar i kalkylen. TCO-kalkylen kan ses som en prognos för hur mycket bilen kommer att kosta under innehavstiden, men det är först när bilen avyttras som den totala innehavskostnaden kan beräknas. Den enskilt största kostnadsposten är nämligen värdeminskningen. I TCO-kalkyl är det Ynnors värderingsmän som gör oberoende prognoser för alla bilars restvärden, bland annat baserat på faktisk prisutveckling på marknaden och garanterade restvärden i aktuella avtal.

*Innehavskostnad är en svensk översättning av det engelska begreppet Total Cost of Ownership (TCO).


Förmånsvärdeskalkyl

Räkna ut förmånsvärdet för alla bilar som är aktuella på nybilsmarknaden. Välj bil, lägg till extrautrustning, körsträcka och skattesats – föraren får reda på sin brutto- och nettokostnad, per år och månad. Företag kan använda kalkylen för att se vilken summa den anställdes löneavdrag och sociala avgifter ska beräknas på. Kalkylen justerar själv för alternativbränslen, miljöbilsjämkning och körsträckor över 3 000 tjänstemil per år.


Leasingkalkyl

Beräkna kostnaden vid finansiell leasing för alla bilar som är aktuella på nybilsmarknaden.

Ange bilens pris med extrautrustning (inklusive moms), innehavstid, körsträcka, restvärde och aktuellt ränteläge, får du en uppskattning av din leasingkostnad för bilen under innehavstiden. Med finansiell leasing tar leasetagaren hela risken för värdeutvecklingen på bilen och leasingupplägget är en helt matematisk operation där restvärdet inte i sig är kopplat till bilens faktiska marknadsvärde efter leasingperiodens slut. Den beräknade månadsavgiften visas både med och utan 50-procentigt momsavdrag, då detta inte är möjligt att göra för alla.


Totalkalkyl förare/företag

Beräkna företagets och förarens kostnader för en förmånsbil jämfört med privatägande. Totalkalkylen är en kombination av en TCO-kalkyl och en mer detaljerad milersättningskalkyl. Med hjälp av kalkylen kan både tjänstebilsansvariga och förare se var brytpunkterna finns och vilka effekter olika val av milersättning, löneavdrag och bilar får. För att jämföra företagets och förarens kostnader mellan två olika bilar, med både företaget och föraren som ägare, se Totalkalkyl – jämför bilar.


Acceptanskalkyl

Baserat på företagets accepterade kostnader för att erbjuda den anställde en förmånsbil, räknar kalkylen ut storleken på löneavdraget och förarens nettokostnad för förmånsbilen. Välj bil och ange företagets accepterade kostnad, antingen per mil eller per månad. Övriga parametrar är ifyllda i förhand men går att ändra.

Resultatet visar bland annat bruttolöneavdraget och förarens nettokostnad, baserat på de givna parametrarna.


Totalkalkyl - jämför bilar

Beräknar företagets och förarens kostnader mellan två olika bilar, med både företaget och föraren som ägare. Totalkalkyl – jämför bilar är en kombination av en TCO-kalkyl och en milersättningskalkyl. Kalkylen visar vilka totalkostnader som uppstår för en förmånsbil men också om föraren skulle använda en privat bil i tjänst. För att jämföra företagets och förarens totala kostnader för en förmånsbil jämfört med om samma bil istället ägdes privat och användes i tjänsten, se Totalkalkylen.

Kalkylerna hittar du här:

Tjänstebilsfakta.se | Bilkalkyler.se


Autonet är en del av Bilvision,
Sveriges ledande informationsleverantör inom fordonsbranschen.